Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti URBAN KOVO s.r.o., se sídlem Lovčice 3, 503 61 Lovčice, identifikační číslo: 28818415, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29243 (dále jen „prodávající“) upravují dle zákona č. 89/2012. Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://www.stiepkovac-urban.sk, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Účinnost změny/doplnění obchodních podmínek nastává okamžikem jejich zveřejnění.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Webové rozhraní obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně bez přidané hodnoty s místem dodáním v provozovně prodávajícího na adrese Lovčice 3, 503 61 Lovčice, Česká republika.

2.2. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní.

2.3. Webové rozhraní obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území Slovenské republiky. V ostatních případech je nezbytné s prodávajícím uzavřít zvláštní dohodu.

2.4. Pro objednání zboží kupující nejprve vloží vybrané zboží do košíku webového rozhraní tlačítkem s ikonou nákupního košíku. Poté má možnost se rozhodnout, zda chce pokračovat v nakupování zboží („Pokračovat v nákupu“) nebo ukončit objednávku („K pokladně“). V sekci „Nákupní košík“ poté kupující vyplní objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, počet kusů jednotlivého zboží, cena za kus bez DPH, cena za všechny kusy včetně DPH, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). Při výběru jiného způsobu doručení než „Osobní odběr“ se objeví cena dodání zboží na dodací adresu, která je odlišná od adresy uvedené v bodě 2.1. obchodních podmínek.

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

2.6. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce   (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.7. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (způsobu objednávky, množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího (dále jen „potvrzení objednávky“).

2.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které v minulosti podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) nebo z důvodu technických poruch webového rozhraní.

2.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

3.1.1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese uvedené v bodě 2.1. obchodních podmínek;

3.1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

3.1.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2600323494 / 2010, vedený u společnosti Fio banka a.s.  (dále jen „účet prodávajícího“);

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná ihned po uzavření kupní smlouvy.

3.4. Prodávající není povinen předat zboží kupujícímu do doby úplného zaplacení kupní ceny. Pokud kupní cena nebude zaplacena při dodání zboží v případě hotovostní platby, nebo do čtrnácti (14) dnů od uzavření kupní smlouvy v případě platby bankovním převodem, smlouva od počátku zaniká. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu náklady, které mu vznikly v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména přepravu zboží na adresu stanovenou kupujícím.  

3.5. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad bude předán kupujícímu při dodání zboží.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno písemnou formou do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího dle bodu 2.1. obchodních podmínek či na adresu elektronické pošty prodávajícího stepkovac@email.cz .

4.2. V případě odstoupení od smlouvy dle předchozího bodu obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu na adresu provozovny prodávajícího. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznehodnocené.

4.3. V případě odstoupení od smlouvy dle předchozího bodu vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do sedmi (7) dnů, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Od kupní ceny budou odečteny náklady na dopravu dle kupní smlouvy a v případě, že zboží bude dle požadavku kupujícího vráceno v místě adresy dodání, tak o další částku odpovídající nákladům na dopravu dle kupní smlouvy.

4.4. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno používáním či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.5. Ustanovení tohoto článku 4. obchodních podmínek jsou aplikovatelná pouze na případy, kdy kupujícím je spotřebitel. Poučení spotřebitele (příloha č. 1 obchodních podmínek) a vzorové odstoupení od smlouvy (příloha č. 2 obchodních podmínek) jsou přílohou obchodních podmínek.

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Zboží může být v souladu s kupní smlouvou buď doručeno na místo určené kupujícím v objednávce, nebo bude připraveno v provozovně prodávajícího k vyzvednutí kupujícím.

5.2. Dodací termíny zboží jsou následující:

5.2.1.    pokud je u zboží uvedeno „skladem“ a kupující si vybral osobní odběr v provozovně prodávajícího, je možné si zboží vyzvednout následující pracovní den po potvrzení objednávky v provozovně prodávajícího dle bodu 2.1. obchodních podmínek;

5.2.2.    pokud je u zboží uvedeno „skladem“ a kupující si vybral dopravu přepravní službou, zboží mu bude doručeno do pěti (5) pracovních dnů po potvrzení objednávky;

5.2.3.    pokud je u zboží uveden počet dnů, kdy bude zboží připraveno k odběru, a kupující si vybral osobní odběr v provozovně prodávajícího, je možné si zboží vyzvednout následující pracovní den po uplynutí uvedené lhůty v provozovně prodávajícího dle bodu 2.1. obchodních podmínek;

5.2.2.    pokud je u zboží uveden počet dnů, kdy bude zboží připraveno k odběru, a kupující si vybral dopravu přepravní službou, zboží mu bude doručeno do pěti (5) pracovních dnů po uplynutí uvedené lhůty.

5.3. Osobní odběr je možné učinit v pracovních dnech od 8:00 hod do 16:00 hod, pokud se telefonicky nebo e-mailem smluvní strany nedohodnou jinak. Přepravní služba bude kupujícího o přesném termínu dodání informovat telefonicky nebo e-mailem.

5.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.5. Je-li kupující podle kupní smlouvy povinen převzít zboží v provozovně prodávajícího, přičemž zboží nepřevezme do čtrnácti (14) dnů od uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva marným uplynutím této lhůty zaniká.

5.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a krátce to popsat v dodacím listě při jeho potvrzení. V případě shledání rozsáhlého porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

6.2. V případě, že je kupující spotřebitelem, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, zejména ustanovením § 2165 a násl. občanského zákoníku. V případě, že je kupující spotřebitelem, poskytuje prodávající záruku na zboží v délce dvacet čtyř (24) měsíců.

6.3. V případě, že kupující není spotřebitelem, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, zejména ustanovením § 2113 a násl. občanského zákoníku. V případě, že je kupující není spotřebitelem, poskytuje prodávající záruku na zboží v délce dvanáct (12) měsíců. Prodávající nenese odpovědnost pouze za škodu, kterou prodávající zavinil.

6.4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na provozovny prodávajícího dle bodu 2.1. obchodních podmínek.

6.5. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dodací adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

7.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

7.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

7.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

7.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 7.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
        7.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
        7.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

8.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

8.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

9.2. Není-li smluvní stranou spotřebitel, je příslušným k rozhodování jakýchkoliv sporů vzniklých mezi smluvními stranami obecný soud dle místa sídla prodávajícího.

9.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

Příloha č. 1 – Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy (platí pouze pro spotřebitele)

Příloha č. 2 – Oznámení o odstoupení od smlouvy